Vejledning til internetdatabasen

I internetdatabasen kan du selv foretage analyser og danne tabeller og kort på data fra Den Nationale Sundhedsprofil, der blev gennemført i 2010, 2013, 2017, 2021 og 2023. Databasen er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. I alt indgår der ca. 70 udvalgte indikatorer i databasen. Du kan læse mere om undersøgelsen i baggrundsafsnittet.

Du kommer ind i databasen ved at vælge et emne i menuen til venstre. I menuen kan der vælges emner fra følgende overordnede temaer:

- Helbred og trivsel

- Sundhedsadfærd

- Sygelighed    

- Kontakt til egen læge

- Sociale relationer

Når du vælger et emne, vises en liste med de indikatorer, der tilhør emnet. Hvis du fx vælger ’Helbred og trivsel’ vises følgende fem indikatorer: ’Selvvurderet helbred’, ’Nervøs eller stresset’, ’Højt stressniveau’, ’Fysisk helbred’ og ’Mentalt helbred’.

Klik efterfølgende på fanebladene for at se forekomst og fordeling af den givne indikator. Det første faneblad viser spørgsmålet samt svarkategorierne som den givne indikator er baseret på (i nogle tilfælde er indikatoren genereret på basis af flere spørgsmål). Analyserne viser forekomsten for de svarkategorier, der er skrevet med fed skrift. Antal svarpersoner er afrundet, og der kan være små afvigelser fra resultaterne i den nationale rapport.

For hver enkelt indikator er det muligt at analysere forekomsten og fordelingen i forhold til hele landet, regioner og kommuner. For hver enkelt indikator er det desuden muligt at analysere forekomsten og fordelingen i forhold til undersøgelsesår, køn, alder, uddannelse, samlivsstatus og erhvervsmæssig stilling. Vær dog opmærksom på, at der er visse begrænsninger på antallet af kombinationsmuligheder – fx er det ikke muligt at analysere forekomsten og fordelingen i forhold til alder, uddannelse, samlivsstatus og erhvervsmæssig stilling på kommuneniveau.

Køns- og aldersjusterede odds ratioer (OR)

Det er i databasen muligt at få vist køns- og aldersjusterede odds ratioer (OR). OR giver et mål for, om forekomsten i den aktuelle gruppe ligger over eller under forekomsten i en anden gruppe, der benævnes referencegruppen, når der tages højde for eventuelle forskelle i køns- og alderssammensætning i de to grupper. Referencegruppen kan kendes ved, at OR er 1,00. Enkelte steder er der ikke beregnet OR. Det gælder fx for grupperne ‘Under uddannelse’, ‘Efterlønsmodtagere’ og ‘Alderspensionister’. Årsagen er, at der er tale om grupper, som er afgrænset ved en bestemt alder, hvorfor det ikke er relevant at justere for alder.

For baggrundsvariablerne ’Region’ og ’Kommune’ kan referencegruppen ikke ses, eftersom den er et landsgennemsnit, dvs. en slags gennemsnit af OR i regionerne/kommunerne.

Erhvervsmæssig stilling

I 2010 blev inddelingen udelukkende baseret på svarpersonernes selvrapporterede oplysninger om erhvervsmæssig stilling. I 2013, 2017 og 2021 er definitionen af erhvervsmæssig stilling baseret på både selvrapporterede oplysninger og oplysninger fra DREAM-registeret. Definitionen i 2010 er således ikke sammenlignelig med definitionen i 2013, 2017 og 2021. Det er derfor kun muligt at belyse udviklingen i perioden 2013 til 2021 i de forskellige grupper af erhvervsmæssig stilling. Der er i perioden 2013 til 2017 sket en del ændringer i den danske beskæftigelseslovgivning, herunder en kontanthjælps- og førtidspensionsreform med indførelse af ressourceforløb, integrationsydelse og nedsættelse af den periode, hvori man kan få sygedagpenge. Definitionen af arbejdsløse og andre uden for arbejdsmarkedet er derfor en smule anderledes i 2017 og 2021 end ved sundhedsprofilundersøgelsen i 2013. Opgørelser af erhvervsmæssig stilling for 2013 er i databasen baseret på 2017 defitionen og afviger derfor en smule fra opgørelserne i rapporten for 2013.

Kort

Det er i databasen muligt at få vist forekomsterne i henholdsvis regionerne og kommunerne på et kort (se fanebladene ’Regionskort procent’, ’Regionskort OR’, ’Kommunekort procent’ og ’Kommunekort OR’). Ved at trække musemarkøren over en region/kommune på kortet kan man få oplyst regions-/kommunekoden og den nøjagtige andel/OR for den givne indikator i den aktuelle region/kommune. En oversigt over kommunekoderne og kommunerne kan ses her.

Overføre tabeller til EXCEL

Du kan overføre oplysningerne til et EXCEL-regneark ved at højreklikke med musen på en tabel (eller et kort) og vælge eksporter. Det er desuden muligt at gemme tabeller som tabulatorseparerede- eller kommeseparererede værdier.

Kildehenvisning

Ved offentliggørelse af data skal det klart fremgå, at data stammer fra Den Nationale Sundhedsprofil. Det gælder både ved offentliggørelse af data i forbindelse med for foredrag, præsentationer samt avisartikler mm. og i forbindelse med videnskabelige publikationer.

For alle videnskabelige publikationer med data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010-2021 skal, i acknowledgement stå: Den Nationale Sundhedsprofil 2010-2021 er finansieret af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Indenrigs- og sundhedsministeriet og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Data er indsamlet af de fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed, SDU. For alle videnskabelige publikationer med data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2023 skal, i acknowledgement stå: Den Nationale Sundhedsprofil 2023 er finansieret af TrygFonden. Data er indsamlet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Publikationer på engelsk: The Danish National Health Survey 2010-2021 was funded by The Capital Region, Region Zealand, The South Denmark Region, The Central Denmark Region, The North Denmark Region, The Ministry of the Interior and Health and the National Institute of Public Health, University of Southern Denmark. The Danish National Health Survey 2023 was funded by TrygFonden.