Baggrund

De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet har i 2010, 2013 og 2017 gennemført undersøgelser af den voksne befolknings sundhed og sygelighed. Undersøgelserne "Hvordan har du det?" er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet. I undersøgelserne er der blevet indsamlet data om sundhed og sygelighed samt forhold af betydning herfor. Det vil sige data, som ikke er tilgængelige i den del af de nationale danske informationssystemer, der dækker den institutionsbehandlede sygelighed, dødelighed og sociale begivenheder. Regionerne har hver i sær udarbejdet regionale og kommunale sundhedsprofiler på baggrund af undersøgelserne.

Formål

At beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af sundhed og helbredsrelateret livskvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed, kontakt til egen læge og sociale relationer

At tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af regionale og kommunale forskelle

At beskrive udviklingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark fra 2010 til 2017.

Materiale og metode

Alle tre undersøgelser er baseret på samme overordnede metode:

- der er gennemført en tværsnitsundersøgelse, der er nationalt, regionalt og kommunalt repræsentativ

- stikprøven omfatter borgere på 16 år eller derover med bopæl i Danmark

- der er udtrukket en stikprøve til hver region og en stikprøve der omfatter hele Danmark (en national stikprøve). Stikprøverne er gensidigt udelukkende

- i 2017 foregik dataindsamlingen ved brug af en kombination af digital post og fysisk post. Invitation og link til et elektronisk spørgeskema blev sendt med digital post til alle, der var tilmeldt digital post. Personer, der ikke var tilmeldt digital post, fik tilsendt et fysisk papirskema. Personer, der ikke havde besvaret det elektroniske spørgeskema efter henvendelse med digital post, fik tilsendt et papirskema. I 2010 og 2013 fik alle udtrukne personer tilsendt et introduktionsbrev samt et papirspørgeskema med fysisk post. Det var desuden muligt at besvare et identisk spørgeskema på internettet (dog ikke i Region Midtjylland i 2010). I introduktionsbrevet blev det gjort klart, at deltagelse i undersøgelsen var frivillig, og at svarpersonen var sikret fuld anonymitet

- de fem regioner og SIF har alle udsendt spørgeskemaer med 53 fælles kernespørgsmål (54 i 2013 og 52 i 2010)

I 2017 blev der i alt udsendt spørgeskemaer til 312.349 personer på 16 år eller derover med bopæl i Danmark. I 2013 blev der udsendt spørgeskemaer til 300.450 personer og i 2010 var den samlede stikprøvestørrelse 298.550 personer. I alle år blev der udsendt 25.000 spørgeskemaer i den nationale stikprøve. I 2010 og 2013 blev der inviteret 95.150 personer i Region Hovedstaden og 104.950 personer i 2017. I Region Sjælland blev der i alle år inviteret 34.000. I Region Syddanmark blev der udsendt spørgeskemaer til 56.300 personer i 2010 og 2013 og til 58.000 i 2017. I Region Nordjylland blev der inviteret 35.700 personer i 2010 og 2013 og 37.600 personer i 2017. I Region Midtjylland blev der udsendt 52.400 spørgeskemaer i 2010, 54.300 i 2013 og 51.999 i 2017.

Deltagelse

Overordnet er svarprocenten faldet fra 59,5 % i 2010 til 54,0 % i 2013 hvorefter den er stedet til 58,7 % i 2017. I alt besvarede 177.639 personer spørgeskemaet i 2010, 162.283 personer besvarede spørgeskemaet i 2013, og 183.372 personer besvarede skemaet i 2017. I tabel 1 er svarprocenten og antal inviterede opgjort efter år, køn og alder, civilstand og etnisk baggrund. Svarprocenten er i 2017 højere blandt kvinder (62,6 %) end blandt mænd (54,1 %). For både mænd og kvinder ses de laveste svarprocenter i de yngste aldersgrupper. Desuden ses en relativt lav svarprocent blandt kvinder i alderen 75 år eller derover (56,2 %). Det ses endvidere, at svarprocenten er lav blandt ugifte (46,4 %), blandt borgere med anden vestlig (40,6 %) og ikke-vestlig baggrund (33,3 %). Antal inviterede samt svarprocenten i de forskellige regioner og kommuner i 2010, 2013 og 2017 kan ses her.

Tabel 1. Svarprocent og antal inviterede fordelt på køn og alder, civilstand og etnisk baggrund i 2010, 2013 og 2017

  2010   2013   2017 
  Svar-procent Antal inviterede  

Svar-procent

Antal inviterede   Svar-procent Antal inviterede
Mænd                 
16-24 år  42,4  19.594    34,3  21.506   39,0  21.600 
25-34 år  44,9  17.560    36,3  17.437   38,4  21.514 
35-44 år  51,1  25.474    44,3  22.627   46,3  24.037 
45-54 år  56,3  26.898    50,8  27.303   55,9  27.464 
55-64 år  63,5  26.964    59,8  24.878   66,0  24.051 
65-74 år  69,9  18.704    67,1  21.712   74,2  22.165 
≥75 år  60,1  11.597    60,3  12.445   60,3  12.445 
Alle mænd  55,5  146.791    50,4  147.908   54,1  153.276 
Kvinder                
16-24 år  57,0  17.995    48,1  20.017   51,9  20.204 
25-34 år  59,2  17.557    49,3  16.785   52,2  20.616 
35-44 år  64,6  25.529   55,4  22.888   59,6  23.474 
45-54 år  67,2  26.635    61,1  27.016   66,8  27.438 
55-64 år  70,3  26.246    65,6  25.042   72,4  24.404 
65-74 år  69,3  20.023    66,4  22.809   73,7  23.325 
≥75 år  49,4  17.774    50,3  17.985   56,2  18.420 
Alle kvinder  63,4  151.759    57,5  152.542   62,6  157.881 
Civilstand                
Gift  67,0  156.441    62,6  152.348   67,6 148.087 
Fraskilt  55,6  27.828    50,8  28.926   58,7 20.553 
Enke/enkemand  54,3  23.104    52,8  22.357   59,0 35.012 
Ugift  49,2  91.177    41,7  96.819        46,4 108.697 

Vægtning

I undersøgelser som denne er det af stor betydning for resultaterne, at svarpersonerne ligner den øvrige voksne befolkning så meget som muligt med hensyn til køn, alder, uddannelse og andre sociodemografiske karakteristika. En afvigelse fra dette svækker undersøgelsens konklusioner. Som det fremgår af tabel A1, er der stor forskel på svarprocenten i de forskellige befolkningsgrupper. Befolkningssammensætningen blandt personer, der har besvaret spørgeskemaet, afviger derfor på en række områder fra befolkningssammensætningen i hele landet. I denne undersøgelse er dette problem søgt løst ved en opregning foretaget af Dataindsamling og Metode, Danmarks Statistik, en såkaldt vægtning for non-response (3). Det betyder, at besvarelsen fra den enkelte person er givet en vægt i forhold til, hvor sandsynligt det er at få en besvarelse fra en person med samme køn, alder, uddannelse, bruttoindkomst, socioøkonomisk gruppering, familietype, etnisk baggrund, antal lægebesøg i 2016, indlæggelse på sygehus i 2015 samt ejer/lejer-forhold. Formålet er at imødegå de udfordringer, der er i forbindelse med bortfaldet. Dataindsamling og Metode, Danmarks Statistik, er alene fagligt ansvarlig for opregningen. Denne opregning er anvendt både ved nationale og regionale opgørelser. Den samme vægtningsprocedure blev anvendt i 2010 og 2013.