Baggrund

De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet har i 2010, 2013, 2017, 2021 og 2023 gennemført undersøgelser af den voksne befolknings sundhed og sygelighed. Undersøgelserne "Hvordan har du det?" er gennemført på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Finansministeriet. I undersøgelserne er der blevet indsamlet data om sundhed og sygelighed samt forhold af betydning herfor. Det vil sige data, som ikke er tilgængelige i den del af de nationale danske informationssystemer, der dækker den institutionsbehandlede sygelighed, dødelighed og sociale begivenheder. Regionerne har hver i sær udarbejdet regionale og kommunale sundhedsprofiler på baggrund af undersøgelserne. I 2023 gennemførte SIF en mindre undersøgelse som opfølgning på 2021 undersøgelsen. Undersøgelsen i 2023 er designet til at give en opfølgning på nationalt niveau. Læs mere om undersøgelsen her.

Formål

At beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af sundhed og helbredsrelateret livskvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed, kontakt til egen læge og sociale relationer.

At tilvejebringe datamateriale til brug for sundhedsplanlægning og til brug for analyser af regionale og kommunale forskelle.

At beskrive udviklingen af sundhed og sygelighed i den voksne befolkning i Danmark fra 2010 til 2021.

Materiale og metode

Alle fire undersøgelser er baseret på samme overordnede metode:

- der er gennemført en tværsnitsundersøgelse, der er nationalt, regionalt og kommunalt repræsentativ

- stikprøven omfatter borgere på 16 år eller derover med bopæl i Danmark

- der er udtrukket en stikprøve til hver region og en stikprøve der omfatter hele Danmark (en national stikprøve). Stikprøverne er gensidigt udelukkende

- i 2017 og 2021 foregik dataindsamlingen ved brug af en kombination af digital post og fysisk post. Invitation og link til et elektronisk spørgeskema blev sendt med digital post til alle, der var tilmeldt digital post. Personer, der ikke var tilmeldt digital post, fik tilsendt et fysisk papirskema. Personer, der ikke havde besvaret det elektroniske spørgeskema efter henvendelse med digital post, fik tilsendt et papirskema. I 2010 og 2013 fik alle udtrukne personer tilsendt et introduktionsbrev samt et papirspørgeskema med fysisk post. Det var desuden muligt at besvare et identisk spørgeskema på internettet (dog ikke i Region Midtjylland i 2010). I introduktionsbrevet blev det gjort klart, at deltagelse i undersøgelsen var frivillig, og at svarpersonen var sikret fuld anonymitet

- de fem regioner og SIF har alle udsendt spørgeskemaer med 56 fælles kernespørgsmål (53 i 2017, 54 i 2013 og 52 i 2010)

I 2021 blev der i alt udsendt spørgeskemaer til 324.000 personer på 16 år eller derover med bopæl i Danmark. I 2017 blev der udsendt spørgeskemaer til 312.349 personer. I 2013 blev der udsendt spørgeskemaer til 300.450 personer og i 2010 var den samlede stikprøvestørrelse 298.550 personer. I alle år blev der udsendt 25.000 spørgeskemaer i den nationale stikprøve. I 2021 blev der desuden udsendt 102.500 spørgeskemaer i Region Hovedstaden, 34.000 i Region Sjælland, 66.300 i Region Syddanmark, 56.500 i Region Midtjylland og 39.700 i Region Nordjylland. I 2010 og 2013 blev der inviteret 95.150 personer i Region Hovedstaden og 104.950 personer i 2017. I Region Sjælland blev der i alle år inviteret 34.000. I Region Syddanmark blev der udsendt spørgeskemaer til 56.300 personer i 2010 og 2013 og til 58.000 i 2017. I Region Nordjylland blev der inviteret 35.700 personer i 2010 og 2013 og 37.600 personer i 2017. I Region Midtjylland blev der udsendt 52.400 spørgeskemaer i 2010, 54.300 i 2013 og 51.999 i 2017.

Deltagelse

Overordnet set ligger svarprocenten i 2021 (56,7 %) lavere end i 2017 (58,7 %) og 2010 (59,5 %), men højere end i 2013 (54,0 %). I alt besvarede 177.639 personer spørgeskemaet i 2010, 162.283 personer besvarede spørgeskemaet i 2013, 183.372 personer besvarede skemaet i 2017 og 183.646 personer besvarede skemaet i 2021. I tabel 1 er svarprocenten og antal inviterede opgjort efter år, køn og alder samt civilstand. Svarprocenten er i 2021 højere blandt kvinder (61,2 %) end blandt mænd (52,0 %). For både mænd og kvinder ses de laveste svarprocenter i de yngste aldersgrupper. Det ses endvidere, at svarprocenten er lav blandt ugifte (44,0 %). Antal inviterede samt svarprocenten i de forskellige regioner og kommuner i 2010, 2013, 2017 og 2021 kan ses her.

Tabel 1. Svarprocent og antal inviterede fordelt på køn og alder og civilstand i 2010, 2013, 2017 og 2021

 

2010

 

2013

 

2017

 

2021

 

%

Antal inviterede

 

%

Antal inviterede

 

%

Antal inviterede

 

%

Antal inviterede

Mænd 
16-24 år

 42,4

 19.594


 34,3

 21.506


39,0

21.600


37,0

21.521

25-34 år

 44,9

 17.560


 36,3

 17.437


38,4

21.514


32,0

23.973

35-44 år

 51,1

 25.474


 44,3

 22.627


46,3

24.037


41,0

22.398

45-54 år

 56,3

 26.898


 50,8

 27.303


55,9

27.464


51,6

27.398

55-64 år

 63,5

 26.964


 59,8

 24.878


66,0

24.051


62,1

25.743

65-74 år

 69,9

 18.704


 67,1

 21.712


74,2

22.165


74,0

22.004

≥75 år

 60,1

 11.597


 60,3

 12.445


60,3

12.445


70,9

16.982

Alle mænd

 55,5

 146.791


 50,4

 147.908


54,1

153.276


52,0

160.019

Kvinder
16-24 år

 57,0

 17.995


 48,1

 20.017


51,9

20.204


52,0

19.939

25-34 år

 59,2

 17.557


 49,3

 16.785


52,2

20.616


46,3

22.988

35-44 år

 64,6

 25.529


55,4

 22.888


59,6

23.474


54,2

22.273

45-54 år

 67,2

 26.635


 61,1

 27.016


66,8

27.438


63,1

26.977

55-64 år

 70,3

 26.246


 65,6

 25.042


72,4

24.404


71,3

26.254

65-74 år

 69,3

 20.023


 66,4

 22.809


73,7

23.325


76,1

23.393

≥75 år

 49,4

 17.774


 50,3

 17.985


56,2

18.420


62,2

22.157

Alle kvinder

 63,4

 151.759


 57,5

 152.542


62,6

157.881


61,2

163.981

Civilstand
Gift

 67,0

 156.441


 62,6

 152.348


67,6

148.087


65,5

149.531

Fraskilt

 55,6

 27.828


 50,8

 28.926


58,7

20.553


61,4

20.852

Enke/enkemand

 54,3

 23.104


 52,8

 22.357


59,0

35.012


58,2

37.618

Ugift

 49,2

 91.177

 

 41,7

 96.819

 

46,4

108.697

 

44,0

115.997

Vægtning

I undersøgelser som denne er det af stor betydning for resultaterne, at svarpersonerne ligner den øvrige voksne befolkning så meget som muligt med hensyn til køn, alder, uddannelse og andre sociodemografiske karakteristika. En afvigelse fra dette svækker undersøgelsens konklusioner. Som det fremgår af tabel A1, er der stor forskel på svarprocenten i de forskellige befolkningsgrupper. Befolkningssammensætningen blandt personer, der har besvaret spørgeskemaet, afviger derfor på en række områder fra befolkningssammensætningen i hele landet. I denne undersøgelse er dette problem søgt løst ved en opregning foretaget af Dataindsamling og Metode, Danmarks Statistik, en såkaldt vægtning for non-response (3). Det betyder, at besvarelsen fra den enkelte person er givet en vægt i forhold til, hvor sandsynligt det er at få en besvarelse fra en person med samme køn, alder, uddannelse, bruttoindkomst, socioøkonomisk gruppering, familietype, etnisk baggrund, antal lægebesøg i 2020, indlæggelse på sygehus i 2019 samt ejer/lejer-forhold. Formålet er at imødegå de udfordringer, der er i forbindelse med bortfaldet. Dataindsamling og Metode, Danmarks Statistik, er alene fagligt ansvarlig for opregningen. Denne opregning er anvendt både ved nationale og regionale opgørelser. Den samme vægtningsprocedure blev anvendt i 2010, 2013 og 2017.